Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNDROOMREIS.NL

Definities

1. Mijndroomreis nl: gevestigd te Maarssen, Kvk nummer 77267826.
2. Klant: degene met wie Mijndroomreis nl een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Mijndroomreis nl en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
Mijndroomreis.nl
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Mijndroomreis.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mijndroomreis.nl
zich het recht yoor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Mijndroomreis.nl slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

1. Alle prijzen die Mijndroomreis.nl hanteert zijn in euro's, Zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Mijndroomreis.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Mijndroomreis.nl te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Mijndroomreis.nl vastgesteld op basis van een overeengekomen totaalbedrag.
4. Mijndroomreis.nl heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is Mijndroomreis.nl gerechtigd een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mijndroomreis.nl.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mijndroomreis.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mijndroomreis nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mijndroomreis nl dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mijndroomreis.nl te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mijndroomreis.nl te verrekenen met een vordering op Mijndroomreis.nl.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mijndroomreis.nl enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Uitvoering van de overeenkomst

1. Mijndroomreis.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Mijndroomreis.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mijndroomreis.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering yan de overeenkomst tijdig en in Mijndroomreis.nl gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mijndroomreis.nl.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.

 

Intellectueel eigendom

Mijndroomreis.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften met gegevens andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, etc, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijndroomreis.nl gebruiken en / of verspreiden.

 

Klachten

1. De klant dient een door Mijndroomreis.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant Mijndroomreis.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand constatering van de
tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Mijndroomreis.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mijndroomreis.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de tekortkoming betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een tekortkoming betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mijndroomreis.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mijndroomreis.nl
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mijndroomreis.nl ook daadwerkelijk tijdig bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Mijndroomreis.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mijndroomreis.nl verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Mijndroomreis.nl
1. Mijndroomreis nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Mijndroomreis.nl.
2. Indien Mijndroomreis.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Mijndroomreis.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Mijndroomreis.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen. omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij in benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mijndroomreis.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mijndroomreis.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Mijndroomreis.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien Mijndroomreis.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mijndroomreis.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mijndroomreis.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Mijndroomreis.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mijndroomreis.nl kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend- gerekend noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand rellen natuurrampen etc. ); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen waardoor een of meer verplichtingen naar de klant niet nagekomen kunnen worden.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet worden die verplichtingen opgeschort totdat Mijndroomreis.nl er weer aan kan voldoen
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk ontbinden
5. Mijndroomreis.nl is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Mijndroomreis.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mijndroomreis.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mijndroomreis.nl.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mijndroomreis.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 


Opgesteld op 08 januari 2020